Menu

Stichting Stokroos

NL | EN

Aanvraag Bijzondere Projecten

Open oproep Stichting Stokroos

Heb je een goed plan waarin ontwerpers nieuw werk realiseren, eventueel samen met een of meer (culturele) organisaties? Stichting Stokroos is benieuwd naar voorstellen, gericht op de realisatie van die plannen. Met deze oproep wil Stichting Stokroos ambitieuze projecten van of met ontwerpers en organisaties mede mogelijk maken. Reageren kan tot en met 10 mei 2020.

Stichting Stokroos ondersteunt jaarlijks vele getalenteerde kunstenaars en ontwerpers bij het maken van nieuw werk en in de ontwikkeling van hun professionele praktijk. Hiertoe doen we kleine donaties, kennen we stipendia toe of dragen we bij aan veelbelovende initiatieven van derden. Deze oproep is aanvullend op de bestaande instrumenten en stelt Stichting Stokroos in staat enkele zorgvuldig geselecteerde projecten substantieel te steunen. Het doel van deze oproep is ontwerpers in staat te stellen nieuwe en ambitieuze projecten te initiëren, te ontwikkelen en/of te realiseren. Stichting Stokroos daagt belangstellenden uit om (al dan niet vanuit samenwerking) tot bijzondere, maatschappelijk relevante projectvoorstellen te komen.

opzet oproep
Voor deze open oproep stelt Stichting Stokroos € 120.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 50.000, maar beslaat nooit meer dan 50% van de totale kosten.

De concretisering van de projecten kan uiteenlopend van inhoud en vorm zijn. Te denken valt aan een interventie in de openbare ruimte, een opdracht, een tentoonstelling, een debat, een documentaire, een boek, product of dienst.
Het is mogelijk met internationale partners samen te werken. Er dient in het project echter sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang, vooral wat betreft de deelnemende makers?

Stichting Stokroos stelt als voorwaarden dat:
 • ontwerpers in de gehele lijn van het traject betrokken zijn;
 • alle betrokken partijen zich expliciet committeren aan de samenwerking;
 • de verwachte meerwaarde van het plan voor zowel de ontwerpers als eventuele partners in de aanvraag helder wordt gemotiveerd;
 • projecten zich in een startfase bevinden;
 • een voor de sector relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject;
 • een van de deelnemende partijen optreedt als penvoerder, dat wil zeggen dat hij/zij de aanvraag namens samenwerkende partijen indient;
 • de aanvrager op zoek gaan naar cofinanciering;
 • er geen sprake is van een direct commercieel belang.

indienen
De aanvraag kan tot en met zondag 10 mei 2020 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van Stichting Stokroos. Selecteer hierbij het formulier voor 'Bijzondere projecten'.

Het voorstel bestaat uit:

1. Een beknopte brief (max. 2 pagina's A4 staand formaat) met daarin:
 • een heldere omschrijving van het artistieke concept;
 • de beoogde maatschappelijke impact;
 • de motivatie en meerwaarde van het plan voor de betrokken partijen;
 • een heldere omschrijving van de aanleiding, invulling en het gehoopte resultaat van het plan.

2. Een beknopt overzicht (max. 2 pagina’s A4 staand formaat) van de begrote kosten, een dekkingsplan en de planning van het project.

Let op:
Een uitgebreid projectdossier is in deze fase van het aanvraagproces niet gewenst. Beeldmateriaal van de betrokken ontwerper(s) is evenmin nodig; eventueel neemt u in uw brief een link naar een relevante website op. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

beoordeling
Bij de beoordeling van de inzendingen wordt een commissie van deskundigen, verbonden aan Stichting Stokroos, geraadpleegd. In de beoordeling van de brieven betrekt zij:
 • in hoeverre het voorstel aansluit op het doel van deze Open Oproep;
 • de voorgestelde opzet en het doel van het project;
 • de kwaliteit en vorm van de bij het project betrokken partijen (o.a. positie ontwerper, inbreng partners, intellectueel eigendom);
 • de (artistieke en/of inhoudelijke) kwaliteit van het werk van de ontwerper(s);
 • de consistentie in doel, opzet en betrokken deskundigheid.

De middelen van Stichting Stokroos zijn beperkt. Dit betekent dat slechts een klein aantal voorstellen kan worden gehonoreerd. Daarom selecteert de commissie slechts enkele voorstellen; deze indieners worden binnen drie weken na de deadline uitgenodigd een uitgebreid projectvoorstel aan te leveren waarna de definitieve selectie volgt in de tweede ronde. De in de eerste ronde afgewezen aanvragers ontvangen geen individuele feedback. Stichting Stokroos neemt contact op met de geselecteerden om de gewenste inhoud van het uitgebreide plan te bespreken.

selectie
De uitgebreide projectvoorstellen dienen uiterlijk 1 juli 2020 te worden ingeleverd. Het bestuur van Stichting Stokroos beslist zo spoedig mogelijk na de deadline over de definitieve toekenningen.
 
Voor vragen over de oproep en procedure kunt u contact opnemen met Joost Vrieler, joost.vrieler@stokroos.nl of 06 2836 4381.


Aanvraag Bijzondere Projecten
Back